Algemene voorwaarden

GIPPO is een gratis voorspellingsapp die puur bedoeld is voor vermaak. Je kunt geen echt geld of echte prijzen winnen. De virtuele munten waarmee je speelt heten GIPPO’s. Deze krijg je gratis toegedeeld. GIPPO’s kunnen niet worden ingewisseld voor echt geld of een andere vorm van uitkering. Ze dienen enkel als speelmunt in de app.

1. Toepasselijke voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app (lees: GIPPO) en alle schermen en functionaliteiten binnen de app. Door de app te gebruiken accepteer je deze voorwaarden. Ben je het niet eens met de voorwaarden, gebruik de app dan niet. Onze algemene voorwaarden kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, al zal een ingrijpende verandering worden medegedeeld via e-mail of de website. Raadpleeg deze pagina voor de meest recente versie.

Als gebruiker ga je ermee akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor voor het voldoen aan wet- en regelgeving bij het gebruik van de app. Wanneer je als gebruiker je niet houdt aan de algemene voorwaarden hebben we het recht om je account te verwijderen.

Het gebruik van de app is gratis, alsmede het aanmaken van een account.  Vanwege het anderzijds ontstaan van oneerlijke situaties mag je als gebruiker maar één account actief gebruiken. Het gebruiken van meerdere accounts tegelijkertijd is niet toegestaan. Dit vanwege het anderzijds ontstaan van oneerlijke situaties.

2. Aansprakelijkheid

GIPPO is een app waar gebruikers van 18 jaar en ouder vrij gebruik van kunnen maken. Voor gebruikers jonger dan 18 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd. We zijn als beheerder niet aansprakelijk voor directe of indirecte geleden schade opgelopen bij het gebruik van de app, onjuiste of ontbrekende informatie, chatsessies of stukgelopen vriendschappen.

We zijn als beheerder niet aansprakelijk voor juistheid en veiligheid van informatie van derden die wordt gebruikt om de ervaring binnen de app te verrijken, zoals aanvullende statistieken en informatie over wedstrijden. We staan niet in voor gebruik van de app wanneer dit in strijd is met (lokale) wet- en regelgeving.

3. Intellectueel eigendom

Alle rechten betreffende intellectuele eigendommen verbonden aan de app en website (teksten, beelden, broncodes, data) berusten bij ons als beheerder of onze partners/licentiegevers. Zonder schriftelijke toestemming mogen deze eigendommen niet worden verveelvoudigd.

We besteden veel aandacht aan de app, de website en de informatie die we verstrekken. Het kan echter zo zijn dat onze producten en uitingen niet volledig, onjuist of gedateerd zijn. Als je denkt dat informatie niet klopt, neem dan contact op. Ook als er informatie ontbreekt, horen we dat graag.

4. Overtreding en beslechting

Bij overtreding van de algemene voorwaarden, (lokale)wet- en regelgeving en vanzelfsprekende fair play regels, kunnen wij je account zonder waarschuwing blokkeren en/of verwijderen. Als gebruiker heb je hierbij geen recht op schadeloosstelling. Eventuele kosten die gepaard gaan met het onderzoeken/herstellen van fraude of misbruik worden verhaald op de gebruiker.

Op de verhouding tussen de gebruiker en beheerder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien bepalingen binnen deze voorwaarden nietig blijken, blijven de overige bepalingen in rechte geldig. Nietige voorwaarden zullen worden gewijzigd.

4. Privacy

Om onze diensten uit te kunnen voeren en verbeteren verzamelen we (persoonlijke) gegevens van gebruikers. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

Deze spelers gingen je voor!

‘GIPPO maakt het kijken naar voetbalwedstrijden nog net iets spannender'

Arthur

‘Een leuke app om te spelen, ondanks mijn tegenvallende prestaties’

Geert

‘Inzetten op voetbal leuk gemaakt.’

Koen

‘GIPPO daagt je uit om tijdens een wedstrijd in te grijpen. Dit maakt het inzetten leuk en dynamisch.’

Jules